Wynajem Busów AMBROZIK

05-500 Piaseczno, ul. Puławska 40A

+48 518 815 500

kontakt@ambrozik.eu

Polityka prywatności

REZERWACJA

WYMOGI FORMALNE

 

Osoba fizyczna

Wymagane jest posiadanie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem: ważne prawo jazdy z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu pojazdami, dowód osobisty oraz ukończone 21 lat.

Firma

Wymagane jest posiadanie kompletu dokumentów: zaświadczenia o numerze NIP, zaświadczenia o numerze REGON, wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z KRS (niestarsze niż 3 miesiące). Upoważnienie dla osoby podpisującej umowę lub/i odbierającej samochód do zawarcia zobowiązania w imieniu firmy.

 

Warunkiem wynajmu jest depozyt zwrotny w wysokości 1500 zł.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAJMU

 

Niniejsze Szczegółowe Warunki Najmu (zwane dalej SWN) określają warunki umów najmu zawieranych przez RAFIK Rafał Ambrozik w ramach wypożyczalni samochodów. SWN stanowią integralną część umowy najmu.

 

§1 DEFINICJE

Strony – stronami w umowie najmu są Wynajmujący oraz Najemca

Wynajmujący – RAFIK Rafał Ambrozik

Najemca – klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik – osoba upoważniona przez Najemcę do kierowania pojazdem. Przedmiotowa umowa może zostać podpisana przez Użytkownika tylko pod warunkiem posiadania przez Użytkownika upoważnienia do reprezentacji uzyskanego od Najemcy.

Cennik – integralna część SWN

 

§2 WARUNKI WYNAJMU I ZWROTU

Wynajmujący wynajmuje, a Najemca przyjmuje na warunkach niniejszej umowy pojazd w stanie dobrym, sprawny technicznie zgodny z opisem w umowie najmu.

Wynajem rozpoczyna się i kończy w miejscach określonych przez Wynajmującego w umowie najmu. Wynajem rozpoczyna się i kończy z datą i godziną określoną w umowie najmu. Każdorazowo przedłużenie najmu o więcej niż godzinę wymaga kontaktu z Wynajmującym oraz jego akceptacji i może spowodować naliczenie opłaty zgodnej z Cennikiem. Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w miejscu, dniu i godzinie określonej w umowie najmu, chyba że strony postanowiły inaczej. Ewentualne przedłużenie najmu jest możliwe poprzez telefoniczny, mailowy lub osobisty kontakt z Wynajmującym i uzyskanie od niego akceptacji. W przypadku niezwrócenia pojazdu przez Najemcę oraz braku kontaktu w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia umowy, Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić organom ścigania.

Jeżeli samochód zostanie zwrócony w innym miejscu niż zostało to określone w umowie najmu, Najemca może zostać obciążony kosztami transportu pojazdu do miejsca pierwotnie ustalonego w umowie.

Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym (za wyjątkiem normalnego zużycia), z pełnym wyposażeniem, z kompletem dokumentów. Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód czysty, z ilością paliwa nie mniejszą niż w dniu wynajmu – czyli z pełnym bakiem. W przypadku zwrotu brudnego pojazdu Najemca może zostać obciążony kwotą zgodną z Cennikiem. W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym bakiem Najemca może zostać obciążony kosztem zgodnym z Cennikiem.

Wyjazd za granicę RP jest możliwy po uzyskaniu zgody Wynajmującego.

W wynajętych pojazdach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. W przypadku niestosowania się do tego zakazu, Najemca zostanie obciążony kosztem zgodnym z Cennikiem.

 

§3 NAPRAWY, PRZEGLĄDY, SERWIS I UŻYTKOWANIE

W przypadku zaistnienia konieczności dokonania jakichkolwiek czynności serwisowych, przeglądów, napraw należy niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym i uzyskać jego zgodę. Naprawy będą wykonywane tylko i wyłącznie w stacjach serwisowych wskazanych przez Wynajmującego. Koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak paliwo, płyn do spryskiwaczy, myjnia, parking, wulkanizacja ogumienia są kosztami Najemcy i nie obciążają Wynajmującego.

Najemca jest zobowiązany do dbałości o wynajęty pojazd, przestrzegania instrukcji obsługi, a w razie niewłaściwej eksploatacji jest odpowiedzialny za powstałą z tego tytułu szkodę.

Najemca, o ile będzie to wymagane, przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia pojazdu Wynajmującemu na czas trwania okresowego przeglądu serwisowego lub wymiany opon. W przypadku nieudostępnienia pojazdu w powyżej wspomnianym celu, Najemca może zostać obciążony pełnymi kosztami przeglądu serwisowego oraz zobowiązaniem do wyrównania straty, jaką poniósł Wynajmujący (np. utrata gwarancji).

Jeżeli z jakiegoś powodu samochód będący przedmiotem tej umowy, zostanie wyłączony z ruchu, Wynajmujący ma prawo według własnego uznania zastąpić wskazany pojazd pojazdem alternatywnym, o podobnym standardzie, ale jeżeli nie ma pojazdu alternatywnego, lub Wynajmujący odmówi jego dostarczenia, wówczas Najemcy zostanie zwrócona taka część opłaconych przez niego kosztów najmu, jaką stanowi niewykorzystana część okresu najmu samochodu. W razie zniszczenia samochodu, lub zdarzenia, w wyniku którego samochód nie będzie przydatny do umówionego użytku, a za które Wynajmujący winy nie ponosi, Najemca nie ma praw do żadnych innych roszczeń w stosunku do Wynajmującego.

Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awarią samochodu lub innymi okolicznościami, które nie są wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utracone korzyści, które mogłyby wynikać z opóźnienia lub awarii samochodu.

 

§4 OPŁATY

Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję określoną w Cenniku. Formy płatności: gotówka lub przelew (wydanie pojazdu może nastąpić dopiero po zaksięgowaniu kwoty na koncie Wynajmującego). Kaucja przepada na korzyść Wynajmującego, w przypadku spowodowania kolizji, wypadku z winy Najemcy, lub gdy Najemca dokona wymiany podzespołów bez zgody Wynajmującego.

Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami stwierdzonych w samochodzie, lub jego wyposażeniu braków, w stosunku do stanu występującego przy zawarciu umowy, a powstałych wskutek nienależytego wykonania umowy najmu przez Najemcę.

 

§5 WARUNKI KORZYSTANIA Z POJAZDU

Najemca lub Użytkownik upoważniony przez Najemcę do prowadzenia samochodu musi mieć co najmniej 21 lat oraz posiadać ważne prawo jazdy przez okres minimum roku czasu.

Najemca zobowiązany jest używać samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz chronić go przed utratą lub uszkodzeniem. Najemca nie może dokonywać jakichkolwiek zmian, poprawek, udoskonaleń samochodu oraz odłączać lub usuwać jakichkolwiek elementów pojazdu bez pisemnej zgody Wynajmującego.

Zabrania się spożywania alkoholu w wynajętym samochodzie.

W szczególności zabrania się:1) dalszego podnajmu wynajętego pojazdu,2) używania wynajętego pojazdu do uruchamiania lub holowania innych samochodów,3) uczestnictwa w rajdach, wyścigach lub zawodach,4) „sportowej jazdy”, za sportową jazdę uznaje się jazdę z prędkością przekraczającą 150 km/h lub pracę silnika powyżej 4500 obrotów/min,5) używania samochodu przez osobę inną niż Najemca, o ile nie została ona zaakceptowana przez Wynajmującego i wskazana w umowie najmu,6) używania pojazdu przez Użytkownika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków halucynogennych, lub innych substancji osłabiających jego świadomość lub zdolność reakcji,7) używania pojazdu wbrew przepisom prawa,8) używania pojazdu poza granicami RP bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego,9) odłączenia lokalizatora GPS,10) wjazdu wynajętym pojazdem na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii,

Naruszenie przez Najemcę warunków korzystania z pojazdu uprawnia Wynajmującego do natychmiastowego rozwiązania umowy, nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 PLN odebrania pojazdu, obciążenia Najemcy kosztami transportu pojazdu do miejsca zwrotu wyznaczonego w umowie najmu oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Wynajmującego.

 

§6 WYPADKI, SZKODY, KRADZIEŻE

Każdy wypadek, uszkodzenie, utratę lub kradzież pojazdu należy niezwłocznie zgłosić najbliższej jednostce Policji i uzyskać od Policji poświadczenie takiego zgłoszenia oraz powiadomić Wynajmującego pod numerem + 48 504 969 030 i postępować dalej według otrzymanych wskazówek.

Jeżeli pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie, Najemca jest dodatkowo zobowiązany do uzyskania danych sprawcy.

W żadnym wypadku Najemca nie może akceptować żądań osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenia nieodpłatnej pomocy Wynajmującemu oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach i sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą.

W przypadku uszkodzenia lub awarii samochodu Najemca jest zobowiązany do zabezpieczenia pojazdu własnym staraniem i kosztem.

W przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia z art. 6 SWN Najemca odpowiada za wyrządzoną Wynajmującemu szkodę na zasadach ogólnych.

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa sugerujemy parkowanie pojazdu w miejscach strzeżonych.

 

§7 UBEZPIECZENIE

Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniową wyłącznie tym osobom, które używają pojazdu za jego zgodą.

Samochód jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC). Kopia polisy OC dołączona jest do dokumentów samochodu. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na wypadek kolizji, pożaru lub kradzieży pojazdu jest wliczone do ubezpieczenia autocasco (AC). Najemca jest zawsze odpowiedzialny do kwoty udziału własnego. Ubezpieczenie nie pokrywa szkody będącej następstwem zachowania Najemcy w postaci:1) umyślnego uszkodzenia pojazdu,2) uszkodzenia w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających,3) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/h, lub też w razie innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego, lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę.4) ucieczki z miejsca wypadku,5) innych szczególnych warunków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub polis,6) braku ważnego prawa jazdy osoby kierującej pojazdem,

Najemca jest jednakowo odpowiedzialny za szkody i zaniedbania spowodowane przez Użytkownika pojazdu.

Udział własny w szkodzie objęty polisą AC wynosi 1500 zł.

W przypadku gdy ubezpieczyciel odmówi przyznania odszkodowania na rzecz Wynajmującego z powodu okoliczności, za których powstanie odpowiedzialny jest Najemca, Najemca zobowiązany jest do wyrównania poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wynajmu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz pisma dotyczące jej realizacji dokonywane są w drodze aneksów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących sposobów przedłużenia umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

CENNIK

Kaucja zwrotna pobierana na czas wynajmu – 1500,00 zł

Zwrot brudnego pojazdu – 50,00 zł

Zwrot pojazdu z niepełnym bakiem – koszt brakującego paliwa wg cennika stacji paliw Orlen + 50 zł opłaty manipulacyjnej.

Opóźnienie w zwrocie pojazdu – czterokrotność stawki dobowej najmu za każdą rozpoczętą dobę.

Palenie papierosów w samochodzie – 300,00 zł

Niedozwolony wyjazd poza granicę RP – 200,00 zł

Udostępnienie samochodu osobie nieupoważnionej do kierowania pojazdem – 200,00 zł

Koszt napraw mechanicznych, czyszczenia tapicerki – koszt usługi, części + 50 zł opłaty manipulacyjnej

Spowodowanie utraty gwarancji pojazdu z winy Najemcy – piętnastokrotność stawki dobowej najmu

Opłata administracyjna za każdą szkodę likwidowaną w ciężar polisy autocasco powstała wskutek nienależytego wykonania umowy przez Najemcę – 800,00 zł

Brak lub zniszczenie:

dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie – 300,00 zł

kluczyka bez pilota centralnego zamka – 250,00 zł

kluczyka z pilotem centralnego zamka – 500,00 zł

pilota centralnego zamka – 150,00 zł

panelu radiowego – 300,00 zł

dokumentów technicznych (instrukcja obsługi, książka gwarancyjna) – 300,00 zł

kołpaka oryginalnego/zamiennika – 150,00/25,00 zł

Pozostałe braki/uszkodzenia części samochodu, wyposażenia i innych elementów pojazdu – opłata wg cennika producenta + 15% opłata manipulacyjna.

 

Podane kwoty są kwotami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

 

WARUNKI WYNAJMU